WM Krasińskiego 100 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarządca nieruchomości uprzejmie zaprasza wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek dnia 24.01.2022r. o godz.13.00 w  biurze Administracji KMM ul. Broniewskiego 4 lok.103 w Toruniu. Zebranie będzie protokołowane przez Notariusza.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
 3. Wybór członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – podjęcie uchwały.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy
  o zarządzanie nieruchomością.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia granicy  nieruchomości wspólnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021r
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rocznego  planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania funduszu remontowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania odsetek od nieterminowych płatności.
 11. Sprawy  bieżące.
 12. Zakończenie  zebrania.
Close Menu