OGÓLNA OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Obsługa właścicieli i windykacja

– naliczanie i ewidencja comiesięcznych zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz mediów dostarczanych do części indywidualnych zgodnie z uchwalonym planem gospodarczym
– ewidencja wpłat dokonywanych przez właścicieli lokali oraz najemców lokali stanowiących część wspólną nieruchomości
– windykacja zadłużeń wobec Wspólnoty oraz reprezentacja Wspólnoty w postępowaniu sądowym
– wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokal

Obsługa formalno – administracyjna

– prowadzenie aktualnego wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach niewyodrębnionych oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej
– kontrola stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
– prowadzenie książek obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
– prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
– opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulaminów związanych z prawidłowym działaniem nieruchomości, takich jak bezpieczeństwa p/poż, zasad rozliczania energii cieplnej i wody, porządku domowego i innych

Obsługa finansowo – księgowa

– utrzymanie płynności finansowej Wspólnoty
– przygotowywanie projektu planu gospodarczego 
– bieżąca obsługa zobowiązań Wspólnoty wynikających z zawartych umów
– bieżąca kontrola przychodów i kosztów ponoszonych przez Wspólnotę
– bieżąca kontrola wysokości zaliczek pobieranych na pokrycie kosztów mediów dostarczanych do części indywidualnych
– dokonywanie rozliczeń zużytej wody oraz energii cieplnej 
– sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty 
– kontrola prawidłowego wykorzystania nieruchomości w celu uzyskania maksymalnych pożytków zmniejszających koszty utrzymania nieruchomości

Obsługa techniczno – bytowa

– zlecanie i branie udziału w kontrolach technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego
– zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości terenów zewnętrznych, pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytku
– zapewnienie dostaw mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty
– zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw urządzeń i obiektów należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej
– kontrola prawidłowości wskazań liczników głównych oraz liczników indywidualnych zużytych mediów
– zbieranie ofert i prowadzenie w imieniu Wspólnoty negocjacji przy podpisywaniu umów na świadczone na rzecz Wspólnoty usługi i dostawy oraz kontrola prawidłowości wykonywania powyższych umów

Obsługa formalno – prawna

– zapewnienie ciągłości polis ubezpieczeniowych Wspólnoty
– obsługa rozrachunków publicznoprawnych Wspólnoty
– reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach spornych wynikających z gwarancji i rękojmi dotyczących nieruchomości wspólnej
– reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty wobec organów administracji rządowej, samorządowej i osób trzecich
– przygotowywanie projektów uchwał Wspólnoty oraz obsługa procesu glosowania nad tymi uchwałami
– przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty

Close Menu