WM Boboli 49 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Boboli 49 na zebranie, które odbędzie się dnia 25.01.2023 (środa ) o godz. 13.00 przy ulicy Polnej 8 F w lokalu nr 1 w Toruniu (Administracja Wspólnoty).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeksięgowania środków
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2023r
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Wspólnoty
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków zatwierdzonego Uchwałą 13/2011 z dnia 09.09.2011r
  8. Omówienie skarg na zakłócanie spokoju domowego mieszkańcom
  9. Sprawy bieżące
  10. Zakończenie zebrania
Close Menu